Vår policy

Renoma Städ har en omfattande och detaljerad strategi för att säkerställa hög kvalitet, integritet, miljöhänsyn, arbetsmiljö och säkerhet i sin verksamhet. Vi betonar vikten av kommunikation, kontroll och kontinuerlig förbättring genom olika åtgärder och riktlinjer. Här är några av de viktigaste punkterna.

Kvalitetspolicy

Avstämningar och kontroller med kunden för att säkerställa genomförande, innehåll och omfattning av städtjänster. Kontroll av städningen enligt checklistor och kontinuerlig uppföljning av servicebehovet.

Personalövervakning och möten för att säkerställa hög kvalitet och kompetensutveckling.

Ständig övervakning och förbättring av städmetoder för att uppfylla kundernas förväntningar.

Åtagande att leverera tjänster enligt överenskomna avtal och arbetsbeskrivningar.

Regelbundna kvalitetskontroller och dokumenterade avvikelser för att säkerställa efterlevnad av kvalitetspolicyn. Fokus på medarbetarnas hälsa och trivsel som kopplas till leverans av hög kvalitet.

Sekretesspolicy

Respekt för integritet och insamling av endast nödvändiga personuppgifter.

Åtagande att aldrig sälja personuppgifter till tredje part. Endast sparande av nödvändig information för kommunikation och tjänstleverans. Rensning av gamla personuppgifter vid avslutat samarbete. Se fler detaljer i vår integrietspolicy.

Miljöarbete

Strävan efter att minimera miljöpåverkan genom användning av miljömärkta kemikalier och optimerad körplanering. Krav på miljöpolicy och certifiering hos samarbetspartners och leverantörer. Aktivt arbete för att öka medvetenheten om miljöfrågor i branschen.

Arbetsmiljöpolicy

Fokus på både fysisk och psykosocial arbetsmiljö med nolltolerans mot kränkningar och trakasserier. Efterlevnad av arbetsmiljölagstiftning och implementering av arbetsmiljöföreskrifter. Ständiga förbättringar och löpande vidareutbildningar för att säkerställa en trygg och bekväm arbetsplats.

Trygghets- och säkerhetspolicy

Åtagande om högsta säkerhetsnivå i verksamheten och djupare bakgrundskontroll för högsäkerhetsuppdrag. Synliga ID-kort, tydliga förbud och spårbar nyckelhantering för att säkerställa säkerhet och integritet.

Strävan efter att vara en pålitlig partner och medlemskap i branschorganisationer.

Sammanfattningsvis är Renoma Städ engagerade i att upprätthålla hög kvalitet i tjänsteleveranser, respektera integritet, minimera miljöpåverkan, och säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö. Vi har en helhetssyn på kvalitet och välbefinnande, vilket genomsyrar hela företagets verksamhet.